6- هوشمندسازی در جهت نگهداری و تعمیرات

هوشمند سازی در جهت نگهداری و تعمیرات

و پیشگیری از وقوع نقص و مستهلک شدن دستگاهها

پیشرفت های حاصل از رشد تکنولوژی وگسترش روزافزون صنایـع، موجـب گردیـده است تـا ماشیـن آلات و تجهیزات صنعتی از پیچیدگی های بیشتری برخوردار گردند.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، معتقد است، هر اندازه پیچیدگی فن آوری افزایش یابـد، عرضه ی دانـش فنیِ پشتیبـان فـن آوری، نیـز دارای شرایط خاص و ویژه ای خواهد شد و بنا بر دو مفهوم بسیار مهمِ نگهداری و تعمیـرات ، موجبـات بقا و تـداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها فراهم می شود.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، در فرایند سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی (IMAI) تاکید بر نگهداری و تعمیـرات اثـربخش و توانـایی در پـردازش صحیـح داده ها را داشتـه و ضمن تشخیـص به موقع و سریع، جهت انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع نقص و مستهلک شدن دستـگاه ها و تجهیـزات گران قیمت، در جهت حفظ عمر مفید تجهیـزات و صرفه جویی در هزینـه ها، اطلاعـات ارزیـابی شده توسط هوش مصنوعی را در کسری از ثانیه در اختیار مدیریت قرار می دهد.

بررسی عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)

در هوشمند سازی تجهیزات، که به منظور نگهداری و تعمیرات و همینطور پیشگیری از وقوع نقص بوسیله ی هوش مصنوعی صورت می گیرد، سازگاریِ سه عامل اساسیِ ( استـراتـژی، ساختـار و فن آوری )، بسیار حائـز اهمیـت اسـت، بویـژه هنگـامی که شرایـط یا اوضاع،  بـصورت رقابـتی تغییر می کنـد، سازمانـی که نـتـواند از تکنولوژیِ مناسب استفاده کند و یا نتواند بین استراتژی و ساختارِ سازمانی، هماهنگیِ لازم را بـرقرار کند، در این رقابت پیروز میدان نخواهد بود و محکوم به شکست می شود.

با بکارگیری هوش مصنوعی، تغییرات زیادی در دورنمای صنایعِ تولیدی و پژوهشی، پدید آمده است.

در حال حاضر به دلیل فقدان سیستمی هوشمند و جامع، جهت  ارزیابی و تشخیص به موقع، برای جلوگیری از مستهلک شدن دستگاه ها و تجهیزات، ضایعات بزرگی در اغلـب صنایـع کشور رخ می دهد، لـذا وجود یـک سیستم جامع و برنامه ریزی شده بر پایه ی هوش مصنـوعی ضروری و الـزامی است. کنتـرل مستـمر و اطلاعِ کامل از نحوه یِ عملکردِ صحیح تجهیزات، ضمن صرفه یِ بالای اقتصادی، از تولیـدِ محصولات، با درجه کیفی پایین جلوگیری می کند.

در گذشته، می توان گفت: هدف از فعالیتهای تعمیراتی، بهیـنه سازیِ قابلیـتِ دسترسی و تجهیز، با حداقل هزینه بوده است، در حالی که دیدگاه نوین در سیسـتم مدیریت یکپـارچه توسط هوش مصنـوعی(IMAI)، بر تاثیرات ناشی از وجود نقص در بخشهای تجارت، بازدهی، کیفیت محصول، خـطـرات ایـمنـی و زیـست محیطی تاکید دارد.

نگهداری و تعمیـرات به روش سنتـی، به صورت دوره ای و طـبق یک بـرنامه یِ از پیش تعیـیـن شده صورت می گرفت، گاهی اوقات، حین یا بعد از انجام تعمیرات دوره ای، ایرادات گوناگونی در تجهیزات بوجـود می آمد  و دلیل علمی قابل قبولی جهت توجیهِ بهترین فاصله ی زمانی، به منظور نگهداری و تعمیـر تجهیـزات وجـود نداشت.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)،بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی (IMAI)، با بکارگیـری دانشی هوشمنـد و بنیـادیـن، و از طریـق هوشمنـد سازیِ تجهیـزات، علاوه بر کاهش هزینـه ی  نگهـاری و تعمیـرات، ضمن حذف سیـستم های کنتـرلی به روش سنتـی، بهتریـن زمان را برای جلوگیری از وقوع نقص در تجهیزات، مشخص می کند.

نگاهی کوتاه

بر واقعیت موضوعی نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات که به منظور حفظ تاسیسات و تجهیزات صنعتی در قالب استاندارد سازی صورت می پذیرد، شامل فعالیـت های برنامه ریـزی، کنترل و ثبت ( اقدامات انجام شده ) می باشد. این برنامه ریـزی شاملِ مواردی از قبیل نگهداری، پیشگیـری، تعمیـرات اصلاحی،تعمیـرات اساسی، تعویض برنامه ریزی شده ی قطعات، پیـش بینی و تهیه ی لوازم یدکی، فعالیتهای کارگاه های تعمیراتی، پیش بینی و در نظر گرفتن تعمیرات اتفاقی، ثبت و نگهداری اطلاعـات مربوط به ماشیـن، بهبود شرایـط محیـط کار به منـظور سهولت در امر نگهداری و ساخت قطعات یدکی و … می گردد.

اغلب سیستم هایی که امروزه به نحوی در امور تولیـدی، خدماتی و تاسیـساتی و یا سایـر موارد به کار گرفتـه  می شوند، در زمانهایی از سیکل عمر عملیات، خود دچار شکست و از کار افتادگی می گردند و برای جلوگیری از آن، به ارزیابیِ هوشمندانه بر اساس هوش مصنوعی نیازمندند.

تعریف نگهداریِ هوشمند

شامل مجموعه فعالیتهایی است که کاملا مشخص و هوشمنـد بوده و با هدف جلوگیـری از تخریـب ناگهانی تجهیزات و تاسیسات، صورت گرفته و این امر، موجب افزایش اطمینان در بهره برداری خواهد بود.

تعریف تعمیرات هوشمند

شامل مجموعه فعالیتهایی است که بصورت کاملا هوشمند و مشخص، بر روی تجهیزاتِ از  کار افتـاده انجام   می گیرد، تا تجهیزات، به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردند.

تعریف هوشمند سازی نگهداری و تعمیرات

به مجمو عه  عملیاتهای مختلفی گفته می شود که در جهت حفظ و بقاء قطعـات، تجهیـزات و ماشیـن آلات بوده که موجب حفظ سرمایه و دارایی های به کار رفته در صنعت می شود، تا حدالامکان از بروز حوادثی که منجر به تخریب دستگاه ها و وقفه در فرآیند تولید و یا روند بهره برداری از تجهیزات میگردد، پیشگیری های لازم را بعمل آورد.

*از تعاریف بالا در میابیم که از کار افتادگی هر قطعه از تجهیزات، در شبکه، یک متغیـر تصادفی است کـه  می توان وقوع خرابی آن را به صورت دقیق و با تکیه بر تکنولوژی هوش مصنـوعی، پیش بیـنی کرده و برای رفع و تعمیر آن، قبل از وقوع اقدام نمود .

ضرورت و اهمیت نگهداری و تعمیرات

توسط هوش مصنوعی

بر پایه سیستم مدیریت یکپارچه

  1. جلوگیری از ضایعات جبران ناپذیر مادی، معنوی و انسانی و ارتقاء سطح ایمنی کار و محصول.
  2. افزایش عمر دستگاه ها و تجهیزات و در نتیجه افزایش کارایی سیستم.
  3. کاهش هزینه های ناشی از مصرف قطعات یدکـی.
  4. امکان بازسازی، بازیابی و مصرف مجدد قطعـات.
  5. امکان پیش بینی میزان و زمان مصرف قطعات.
  6. بهبود کیفیت کار و کیفیت عملیاتی سیستم.
  7. کاهش ساعات بیکاری و توقف دستگاهها.
  8. کاهش هزینه های بهره برداری و تولید.
  9. بهبود کیفیت محصول و خدمات.
  10. 10- ارتقاء سطح بهره وری.

کلام آخر

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS) ،با افتخار برای اولین بار در خاورمیانه با بکارگیری سیستم مدیریـت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، در زمینه،  هوشمند سازی در جهت نگهداری و تعمیرات و پیشگیری از وقوع نقص و مستهلک شدن دستگاه ها،گامی بلند در جهت رشد و پیشرفت صنعت برداشته است.

فهرست