5- هوشمندسازی کنترل و مدیریت منابع انسانی

هوشمند سازی کنترل و مدیریت منابع انسانی

بر اساس فرآیند تگ دهی و چک لیست ها

 هر سازمانی با بیش از یک عضو، نیازمند واحد مدیریت منابع انسانی است. اگر چه در یک سازمان کوچک، سمتی بعنوان مدیر منابع انسانی وجود ندارد، ولی بخشی از وظایف مدیر اجرایی یا مدیر عاملِ سازمان، مدیریت منابع انسانی نیز می باشد، با روند گسترش سازمان، مدیریت منابع انسانی، خود به یک بخش مستقل تبدیل می شود.

واحد مدیریت منابع انسانی، مسولیت کلیه فعالیت ها و خطِ مشی های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد. بطور دقیق تر؛ جذب پرسنل جدید، آموزش پرسنل، ارزیابی عملکردها و تعیین و پرداخت پاداش و بطور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان بر عهده ی میر منابع انسانی می باشد.

چالشهای مدیریت منابع انسانی در ایران

 1. برخی مدیران، بحث منابع انسانی را بیشتر به سازمان های بزرگ مربوط می دانند.
 2. در بسیاری از سازمان ها، نقش واحد مدیریت منابع انسانی کوچک انگاشته می شود.
 3. برخی مدیران، وظیفه یِ واحد مدیریت منابع انسانی را در به کارگیریِ  بیش از حد، از نیروی کار می بینند، به همیـن علت، حـاضر نیستند نقش مدیـر منـابع انسانی را بعنـوان نماینده ی اعـضای سازمان به رسمیـت بشناسند.
 4. برخی سازمانها، واحد مدیریـت منـابع انسانی را در واحد تدارکـاتِ منـابع انـسانـی می بینند و تمایـلی به درگیر کردن این واحد در تصمیم های استراتژیکِ سازمان ندارند. طبیـعی است که با این نگـاه، بحثِ توسعـه منابع انسانی هم جایگاهی نخواهد داشت.

رسالتِ واحد مدیریت منابع انسانی در سازمان

درگذشته، بهبود کارایی و افزایـش راندمان، در افزایش بهره وری نیـروی انسانی خلاصه می شد. بهیـنه سازیِ  نور محیط، تغییر موقعیت و ارتفاع میزها، تغییر چیدمان نشستن کارکنان و جابجایی چیدمان دستگاه ها در کارخانـه ها، تغییر ساعت کار و ساعت غذا خوردن و همه ی کـارهای مشابـه. آزمایـشهایی هستند کـه در آن سالها رایج بود تا بهترین شرایط ِ کاری، برای کارکنانِ یک سازمان مشخص شود.

طبیعی است که ماندگاری پرسنل و نیروی انسانی در آن شرایط، دغدغه ی مدیران نبود. مهم این بود که هر یک از پرسنل در مدتی که مشغول به فعالیت هستند، حداکثر خروجی را داشته باشند.

امروزه، رقابت در فضای کسب و کار به اوج خود رسیده است.

یکی از سنگین ترین هزینه های یک کسب و کار، کارکنان با تجربه ای هستند، که به هر دلیلی محیط کار را ترک می کنند و آموخته ها و تجربیات خود را به محیطی دیگر می برند.

امروزه صِرف اینکه بتوانیم از یکی از کـارکنان خود در طول یـک سال، بیشتریـن خروجی را بگیـریم، چندان ارزشمند نیست. هنر این است که بتوانیـم در طول عمر مفیـد کاری او، بیشتریـن خروجی را کسب نماییم و از همه ی ابزارهای ممکن، استفاده کنیم که مانـدگاری و رضایت کارکنان، مفید در یک سازمان افزایش یافته و باقی ماندنِ کارکنان بی کفایت در یک سازمان، به سادگی امکام پذیر نباشد.

عملکرد هوش مصنوعی و سیستم مدیریت یکپارچه در واحد مدیریت منابع انسانی

از طریـق کنتـرل هوشمند، توسط سیستم مدیـریـت یکپارچه بوسیله هوش مصنوعی(IMAI)، طی فرآیـند تگ دهی به افراد شاغل در سازمان و احراز چک لیست ها، مزایای فراوانی بدست خواهد آمد که  به چند مورد از آن اشاره می کنیم.

 1. کنترل هوشمند ورود و خروج کارکنان و ارجاع اطلاعات به مدیـریت.
 2. کنترل هوشمند تاخیر و حسن انجام وظایـف محـوله بـه فرد مسئول.
 3. صدور مجوز بصورت هوشمند به پرسنل، برای ورود به محیطهای خاص
 4. در راستای هوشمندسازی دستگاه ها و تجهیزات. ( صدور مجوز از جانب دستگاه ِهوشمنـد، برای پرسنلی که تخصص لازم برای کار با دستگاه را دارند.)
 5. ارزیابی کارایی و راندمان مفید ارکنـان که طی آن پیشرفت و دستیابی سریـعتر سازمان به اهدافش میـسر خواهد شد.
 6. با اجرای این سیستم،کارکنانی که وظایفشان را به نحو احسنت انجام می دهند، تحت تاثیر نارضایتی از همسانی با کارکنان بی کفایت نخواهند بود.

بخشی از وظایف کلیدی واحد مدیریت منابع انسانی

 1. بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و اتقاءِ کیفیت روابط انسانی در سازمان.
 2. ایجاد حس امنیتِ شغلی برای همکاران شایسته و توانمند.
 3. تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی.
 4. برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد.
 5. تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان.
 6. مدیریت فرآیند استعفا و ترک سازمان.
 7. استقرار و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی(برای سازمان های متوسط و بزرگ).
 8. کمک به استفاده ی بهینه و مدیریت استراتژیک منابع انسانی.
 9. مدیریت فرآیند جذب نیروی انسانی ( شامل برنامه ریزی نیروی انسانی، تامین منابع انسانی، گزینش، استخدام و تثبیت آنها در سازمان ).
 10. همسو سازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ سازمانی.
 11. طراحی شغل و غنی سازی شغل.
 12. تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان.
 13. آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت آنان
 14. حفط و تقویت انگیزه کارکنان.

کلام آخر

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، با افتخار برای اولین بار در خاورمیانه با بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، در زمینه، هوشمند سازیِ کنترل و مدیریت منابع  انسانی بر اساس فرآیند تگ دهی و چک لیست ها، گامی بلند در جهت رشد و پیشرفت صنعت برداشته است.

فهرست