4- تحلیل هوشمند مدیریت استراتژیک

تحلیل هوشمندانه مدیریت استراتژیک در مرحله ی پیش تولید

از نظرمواد اولیه، ساخت دستگاه ها و تجهیزات خط تولید و تشخیص واقعیت موضوعی محصول

پیش از قرار گرفتن در مسیر ساخت

تلاش برای رسیدن به سرعت مناسب در عملیـات، از تازه ترین اقدامات انجام شده برای کسب مزیـت رقابتی است. در دهه گذشته، دامنه ی وسیـعی از فلسفه های استـراتژیـک و عملیـاتی ایـجاد شده اند تا سازمان های کسب و کاریِ امروز، نسبت به تغییرات فضای بازار رقابتی در جهان، منعطف باشند.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعـی(IMAI)، معتقد به یکی از اثر بخش ترین استراتژی ها، برای کسب مزیـت رقابتی منحصر به فـرد است. تولیـد و ساخـت مبتنی بر زمان،  که بعنوان یک رویکرد منطقی برای مدیریت تولید و عملیات، مطرح شده است.

لازم است که شرکتـهای تولیـدی ،ارکـان این مفهوم را به مدیـریت عملیات خود منتـقل کنند. در بسیـاری از صنایع، اگر چه کیفیت هنوز بعنوان یک عامل موفقیت محسوب می شود، اما نمی توان آن را بعنوان منبعی برای مزیت رقابتیِ منحصر به فرد قلمداد کرد.

در واقع مشتـریان ضمن درخواست کمتـریـن قیـمت و بالاتـرین کیـفیـت، توجه خود را به در دستـرس بودن محصول در هنگام نیاز، معطوف کرده اند. این تقاضا در تمام طول زنجیره ی تامین، اثر می گذارد.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، بر پایه سیـستـم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، درصدد خلق شرایطی است که کارایی و خلاقیت سازمان برای بهره بردن از مزیت های رقابتی موجود افزایش یافته و ضمنا به دنبال منابع جدیدی از مزیت های رقابتی باشند. به عبارت دیگر، شرکتـها باید بیــآموزند که همزمان ارزش را خلق کنند، پرورش دهند و استقرار بخشند.

اساس ارزش، بر ادراک مشتری است و در واقع ترکیـبی است از مزایـای محسوس و نا محسوس، ویژگی های خاص محصول، تصویـر و همچنین اعتبــار و شهرت و پاسخ دهی سازمان. در واقع مشتریـان، خریدار مزایا و سود محصول هستند نه خود محصول. به منظور کسب مزیت رقابتی، لازم است مدیـران با اتخاذ تصمیـمات مناسب در حوزه های تصمیم گیری در عملیات، شامل (ظرفیت، شبکه تامین، تکنولوژی فراگرد و سازماندهی)    می توانند راه دستیابی به اهداف عملکردی خود را هموار کنند.

تکنولوژی هوش مصنوعی،سرعت و انـعطاف، که دو هدف مهمِ اهداف عملکردی هستند را ارتـقاء می بـخشد.

خلق ارزش افزوده بوسیله تمرکز بر تکنولوژی هوش مصنوعی

در حالی که بسیاری از شرکتها برای رقابتی ماندن در تلاش هستند، هنوز دامنه وسیعی از پتاـنسیل و انـرژی استفاده نشده، وجود دارد که به دلیل سازمانـدهی نامنـاسب محـدود شده است. باید توجه کرد که تـفاوت در محصولات دائما کم می شود و رقابت از محصول، به بسته کاملِ مزایا، تغییر پیدا کرده است. در اینجا تکنولوژی هوش مصنوعی بر مبنای اتـخاذ استراتژی مبتنی بر زمان، می تواند برای سنجش قابلـیت ایـجاد ارزش افـزوده سازمان و شنـاسایی محدودیتها و موانع به شکل اعجاب آوری عمل کند. استراتژی مبتنی بر زمان، با تـوجه به افزایش دقت در عملکـرد، می تواند تمرکـز سازمان را بـه سمت مسائل مهم و مرتـبط سوق دهد و از تـوجه به مسائل خارجی و نامربوط جلوگیری کند.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)،بر اساس سیستم مدیریـت یـکپارچه توسط هوش مصنـوعی(IMAI)، به سازمانها در جهت دستیابی به اطلاعاتی ارزیابی شده به منظور تولید محصولات متنوع در بازه ی زمانیِ کوتاه کمک می کند که این امر، سبب کسب مزیت رقابتی، نسبت به رقبا خواهد شد.

بهبود مدیریت استراتژیک بر پایه ی هوش مصنوعی، در زمان انجام فرآیندها

با توجه به استفاده ی بهینه از زمان، مدیران و کارکنان قادر خواهند بود قابلیت چرخه سریع در توسعه محصول، سفـارش دهی، زمانبـندی و فراگـردهـای تولیـد را تسریـع بخشنـد. این امر، موجـب می شود که شرکـت بتواند محصولات جدیدتر را هر چه سریعتر تولید کند و در نتیجه تولیـدکنندگان رقیـب را در حالت انـفعال قرار دهد. قابلیت تبدیل سریع سفارشات به محصول نهایی، برای شرکت،این پتانسیل را فراهم میاورد که مشتریان حساس به زمان را جذب کرده و فشار کاهش هزینه ها و موجودی را بر دیگر تولیدکنندگان وارد کند.سرعت و انعـطاف، کلیـد حفظ مزیت رقابـتی هستند. 85 درصد از هزینـه و کیفیت در همان لحـظه فراگرد طراحی رقم می خورد.

استراتژی خوب، نیازمند کاهش در تعداد قطعات و قابلیت آزمایش آسان است.

اهداف و نگرشهای استراتژیک و احراز آن با بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)

  1. افزایش نوآوری.
  2. بسط و توسعه خطوط تولید با انعطاف کم هزینه.
  3. ایجاد پتانسیل برای پاسخ سریع به تقاضای مشتریان.
  4. کـاهش در زمان چرخه تحویـل به کـاهش در موجودی و منـابع مورد استفاده و همیـنطور به کاهش زمان انتـظار می انجـامد و منجر به افزایش بازگشت دارایی می گردد. با افزایش وفـاداری مشتـری، حجم تولیـد نیـز افزایش پیدا خواهد کرد.
  5. تسریع مراحل فراگردهای اساسی.
  6. کاهش طول چرخه اساسی بویسله موازی سازی.
  7. کاهش طول چرخه اساسی بوسیله حذف گام های غیرضروریِ فراگرد.

اقدامات تولید و ساخت، مبتنی بر تکنولوژی هوش مصنوعی بر مبنای مدیریت استراتژیک

شش فعالیت (ساده سازی، استاندارد سازی، دسترسی، یکپارچه سازی، کنترل و تسریع)  به گونه ای ویژه، منجر به کاهش زمان چرخه می شوند.

ساده سازی، بوسیله ی شناسایی و پیگیریِ گام های غیرضروری از فرآیندهایی که ارزش ایجاد نمی کنند یا کاراییِ خاصی ندارند، شروع می شود.

استاندارد سازی و همسان سازی، از انجام هر کار در فراگرد تولید هر قطعه در محصول بصورت متمایز، جلوگیری می کند.

در زمینه دسترسی، تاخیرهایی که ناشی از دسترسی به منابع محدود، مانند نیروی انسانی و ماشین آلات  می شود را از بین می برد.

در یکپارچه سازی  سیستم، تلاش می شود که بخشهای مختلف، کنـار هم جمع شونـد تا امکـان تسهیـم اطلاعات، دانش و بینش فراهم شود. ارتباط دائم با مشتری و داشتن تامین کنندگان مطمئن، اهمیت زیادی در یکپارچه سازی دارند.

از طریق کنترل، ناسازگاری در گام های متعدد فرآیند، حذف خواهد شد و همچنـین استقرار سیستم تولیـد کششی، موجودی کالای در جریـان ساخت و زمان انتـظار را کآم کرده و در نتیجه ناسازگـاری زمان سیکـل، کاهش پیدا می کند.

تسریعِ فعالیتهای راه اندازی، موجب کاهش زمان خرابی دستگاه می شود و دیگر آثـار شدید زمانی نیز از بین می رود و با کاهش یا حذف زمان اتلاف زای انتظار، مدت متوسط چرخه را کاهش می دهد.

برای موفقیت در بازار رقابتیِ امروز لازم است مدیران، یک استراتژی اثربخش برای کسب مزیت رقابـتیِ پایدار اتخاذ کنند.

ارزش مورد مطالبـه یِ مشتری که محل تمرکز سازمان برای کسب مزیت رقـابتی است، از هزینه و کیفیـت به زمان، تغییر پیدا کرده است .

کلام آخر

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)،با تکیه بر سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، بـعد از تبیین استراتژی های بنیادین کاهش زمان چرخه ( ساده سازی، استـاندارد سازی، دسترسی، یـکپارچه سازی، کنترل و تسریع ) و چارچوبی برای تولید و ساخت مبـتنی بر زمان و ارزیابی واقعیـت موضوعی پیش تولیـد، از طریق مدیریت استراتژیک، همدل و همگام تمامی مجموعه های کلان و خورد در کشور خواهد بود.

فهرست